Klauzula informacyjna dla kontrahentów/potencjalnych kontrahentów

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.UE.L,z 2016 nr 119, str.1) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż jeżeli prześlecie Państwo do nas zapytanie ofertowe lub zawrzecie w wyniku przedstawionej oferty z nami umowę, w której zawarte będą dane osobowe Państwa lub Państwa pracowników/ współpracowników wskazanych jako osoby do kontaktu to informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Insbud Wybrzeże Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-061), ul. Hutnicza 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer 0000131765,
  • Dane osobowe udostępnione przez Państwa przetwarzane będą w celu realizacji umowy lub podjęcia działań niezbędnych do tego, by umowa w oczekiwanym kształcie została zawarta, jak również na potrzeby wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów podatkowo-księgowych, tj.  na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) i c) Rozporządzenia,
  • Podane przez Państwa dane osobowe będą udostępniane następującym odbiorcom: podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, kontrahentom Administratora, jeżeli wykonanie tych usług wiąże się z koniecznością udostępnienia danych, które Administrator otrzymał od Państwa oraz podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, w szczególności współpracującym z Administratorem: biurom księgowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi IT i kancelariom prawnym,
  • Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
  • Podane przez Państwa dane osobowe będą przekazywane przez okres związania ofertą lub realizacji umowy oraz przedawnienia roszczeń z nią związanych, a także przez okres w jakim Administrator jest do tego zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  • Osoby, których dane zostały nam przez Państwa udostępnione posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Szczegółowo zakres każdego z wyżej wymienionych praw oraz sytuacje, w których może Pani/Pan z nich skorzystać wskazane zostały w art. 15-22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • Osoby, których dane Państwo nam udostępniliście posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych,
  • Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia Umowy i jej realizacji.  Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia lub realizacji Umowy,
  • Dane udostępnione przez Państwa nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania,
  • Zobowiązujemy Państwa do poinformowania osób, których dane Państwo nam udostępnicie, w związku ze złożoną ofertą lub zawartą umową, o treści niniejszego pisma.

Wyróżnia nas kompleksowość

Nasza oferta obejmuje ponad 10 000 produktów i skierowana jest do wszystkich, którzy sobie cenią wysoką jakość za rozsądną cenę.
Odpowiemy w ciągu 24 godzin.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2314.2382021189264!2d18.474781415884067!3d54.54692628024809!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x46fda69da75d1db9%3A0xffd809e6288c2857!2sInsbud-Wybrze%C5%BCe!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1537273858509" width="100%" height="400" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>